Понеділок, 18.11.2019, 22:08
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правове виховання

 Організація роботи з профілактики правопорушень
у загальноосвітньому навчальному закладі

 

2.1. Положення про раду з профілактики правопорушень

 

Рада покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

 

I. Загальні положення.

1.1. Рада профілактики створена в школі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.

1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, його заступника і членів ради (7 осіб).

Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій.

Керує радою профілактики заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН «Про права дитини», статуту школи, нормативним документам та наказам директора школи.

 

ІІ. Мета діяльності Ради профілактики правопорушень

Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

Подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання.

Формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку.

Вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки.

Протистояння негативним явищам та впливам.

 

ІІІ. Завдання діяльності Ради профілактики правопорушень

1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.

3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на внутрішкільному обліку та обліку ВКМСД.

4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.

5. Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва в гурткову роботу.

6. Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки. 

7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.

8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом школи.

9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

10. Організовує індивідуальне шефство над важкими підлітками.

11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах школи.

 

ІV. Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень

1.Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора школи на кожен рік (обирається у складі 7 осіб); головою Ради обирається директор школи або його заступник.

2. Періодичність засідань Ради визначається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у районі школи, але не менше одного разу на семестр (чверть), крім екстрених випадків.

3. Хід засідання Ради з профілактики, прийняті рішення протоколюються одним із членів ради.

4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

5. Робота Ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором школи.

6. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але свою роботу проводить у тісному контакті з нею та іншими правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.

7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються класний керівник та батьки учня.

8. Розглядає подання класних керівників та психолога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.

9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.

11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших – до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.

12. Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.

 

V. Види діяльності:

1. Педагогічна профілактика:

Діагностика інтересів.

Діагностика нахилів, здібностей.

Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.

Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність.

Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.

Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.

3. Просвітницька діяльність.

Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.

Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

V. Функції Ради з профілактики правопорушень

   Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання.

Вона виконує такі функції:

 • діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу;
 • координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв’язків Ради та суб’єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, ровесники, заклади культури, ЗМІ, регіон та ін.);
 • творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогічних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;
 • проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;
 • оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи Ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;
 • просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;
 • прогностичну, яка полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

У діяльності Ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів діяльності з учнями.

 

VІ. Права та обов’язки Ради з профілактики правопорушень

1. Рада з профілактики правопорушень зобов’язана:

 • розробляти та впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх;
 • сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів;
 • вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до «групи ризику» та їх позаурочну зайнятість;
 • запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють;
 • здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів і батьків;
 • контролювати виконання прийнятих рішень.

2. Рада з профілактики правопорушень має право:

 • надавати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними.
 • виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх.

 

І. Документація Ради з профілактики правопорушень

   1. Наказ про створення шкільної Ради з профілактики правопорушень

   2. План роботи ради з профілактики правопорушень

   3. Протоколи засідань

   4. Карти учнів, які перебувають на обліку в школі

   5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях

   6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

 

 

2.2. Орієнтовний перелік документації
з питань організації профілактики правопорушень серед неповнолітніх

 

 • Розділ «Правовиховна робота» в річному плані навчального закладу на навчальний рік;
 • облік учнів, схильних до правопорушень та відхилень у поведінці, які потребують особливої уваги та контролю;
 • облік функціонально-неспроможних сімей;
 • облікові картки підлітків та неблагополучних сімей з матеріалами профілактичної роботи (акти обстеження житлово-побутових умов, характеристики дітей, психологічні рекомендації, результати рейдів, перевірок, заслуховування на педрадах, раді профілактики, батьківському комітеті);
 • наказ по навчальному закладу про закріплення наставників за учнями, що перебувають на обліку;
 • наказ про створення ради з профілактики правопорушень, склад ради;
 • план роботи ради з профілактики правопорушень;
 • протоколи засідань ради з профілактики правопорушень;
 • план роботи батьківського всеобучу;
 • план роботи батьківського комітету школи (список комітету);
 • протоколи засідань батьківського комітету школи;
 • плани проведення місячників, тижнів правових знань;
 • протоколи засідань педагогічних рад з питань профілактики правопорушень;
 • накази по школі з питань профілактичної роботи з учнями, батьками, відвідування занять учнями;
 • планування, організація роботи щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, наркоманія, СНІД, токсикоманія, аморальна поведінка);
 • тематика кінолекторіїв, циклів лекцій, зустрічей з фахівцями;
 • методичні матеріали на допомогу класному керівнику з питань профілактичної роботи з учнями;
 • постанови Уряду, Укази Президента, розпорядчі документи управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх;
 • результати психолого-педагогічних обстежень, анкетувань учнів, схильних до правопорушень;
 • матеріали з питань роботи практичних психологів, соціальних педагогів щодо попередження злочинів та правопорушень.

 

 

 

Протокол №

 

 

Від «_____ «___________ 201___ р.

 

Засідання ради з профілактики правопорушень серед учнів ______________ загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

 

Порядок денний:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Слухали:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рішення ради:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Голова:

  П.І.Б.

 

Секретар:

 

 

 

2.4. Примірний порядок ведення та визначення критеріїв
постановки на внутрішкільний облік учнів загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладів, які вчинили злочин
або схильні до їх вчинення

 

Постановка учнів на внутрішкільний облік загальноосвітнього та професійно-технічного навчальних закладів, спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створенню системи роботи з учнями, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

Постановка на внутрішкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції навчального закладу, яка регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Примірним положення про загальноосвітній навчальний заклад (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р. № 778), Примірним статутом загальноосвітнього навчального закладу (затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284), Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 27 березня 2001 р. № 159, орієнтованим положенням про організацію виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 16 квітня 2002 р. № 257.

Згідно з аналізом зазначених вище документів, посадових обов`язків педагогічних працівників вважаємо доцільним термін «внутрішкільний облік» змінити на «посилене психолого-педагогічне супроводження».

Підставою для постановки на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження дітей) може вважатися:

 • невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;
 • неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;
 • жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;
 • знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);
 • вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальність.

Розгляд питання про постановку на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження дітей) здійснюється Комісією по профілактиці правопорушень навчального закладу, яка створюється Радою навчального закладу відповідно до п. 4.3.5 Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284 за наявності:

 • заяви класного керівника, вихователя або соціального педагога;
 • характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником вихователя, психологом, соціальним педагогом школи;
 • акта обстеження умов проживання неповнолітнього, складеного службою у справах дітей або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх на замовлення навчального закладу;
 • довідок класного керівника, вихователя, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;
 • виписка оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) з приводу ухилення від навчальних занять);
 • доповідні вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішкільний облік неповнолітнього (посилене психолого-педагогічне супроводження).

Для постановки неповнолітнього на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) на засіданні Комісії з профілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо.

Рішення про постановку на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження), або відмова, фіксується у протоколі засідання Комісії із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

У випадку прийняття рішення про постановку учня на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) в протоколі зазначаються:

 • терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;
 • залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітніми, його батьками або особами, що їх замінюють;
 • форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм;
 • виявлення здібностей дитини та клопотання перед закладами позашкільної освіти, щодо відвідування гуртків, за місцем проживання з наданням в подальшому інформації про проведену роботу з учнем; у випадку відвідування інших гуртків, надання характеристики на учня керівником гуртка з рекомендаціями для загальноосвітнього навчального закладу.

Підставою для зняття з внутрішкільного обліку (посиленого психолого-педагогічного супроводження) учня може бути:

 • покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження):
 • ліквідація неуспішності;
 • відсутність пропусків навчальних занять;
 • закінчення загальноосвітнього або професійно-технічного навчального закладу;
 • зміна місця навчального закладу.

Рішення про зняття з внутрішкільного обліку (посиленого психолого-педагогічного супроводження) учнів приймається Комісією по профілактиці правопорушень на підставі спільного клопотання заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, психолога, класного керівника, вихователя або представника служби у справах дітей за наявності відповідних документів.

Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи з учнем, який знаходиться на внутрішкільному обліку (посиленому психолого-педагогічному супроводженні), покладається на особу, яка персонально в межах своїх службових обов’язків відповідає за організацію роботи по профілактиці правопорушень в загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі.

 

2.5. Орієнтовні зразки планів роботи щодо профілактики правопорушень

 

2.5.1. План роботи ради з профілактики правопорушень
та бездоглядності на навчальний рік

 

Вересень

1. Знайомство з Положенням ради з профілактики правопорушень та бездоглядності навчального закладу.

2. Затвердження плану роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності на навчальний рік.

3. Подання класних керівників щодо занесення до банку внутрішкільного обліку учнів, які потребують особливого педагогічного контролю.

4. Закріплення індивідуального шефства над «важкими» підлітками.

 

Жовтень

1.Зайнятість в позаурочний час учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2. Організація рейдів під час осінніх канікул.

3. Аналіз вивчення інтересів, нахилів та здібностей учнів, які перебувають на обліку.

4. Результати рейдів, щодо виконання домашнього завдання учнями, які потребують посиленого контролю.

 

Грудень

1. Поведінка та успішність учнів, схильних до правопорушень, «групи ризику».

2. Суспільна активність учнів із девіантною та делінквентною поведінкою.

3. Профілактична робота з учнями, схильними до пропусків занять без поважних причин.

4. Аналіз ведення щоденників спостережень класними керівниками.

5. Організація рейдів під час зимових канікул.

6. Аналіз правової обізнаності учнів 9-х класів.

 

Лютий

1. Аналіз злочинів та правопорушень, скоєних учнями за навчальний рік.

2. Комплексна оцінка становища дітей, що знаходяться на шкільному обліку та службі у справах неповнолітніх. Підсумки рейдів під час зимових канікул.

3. Стан реалізації планів допомоги дітям, які перебувають в соціально небезпечному положенні.

4. Коригування банку даних про дітей, які потребують особливого контролю.

5. Профілактична робота з порушниками режиму школи.

6. Аналіз правової обізнаності учнів 10-11-х класів.

 

Квітень

1. Робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

2. Аналіз роботи класних керівників з учнями та сім’ями, які потребують корекційного педагогічного впливу.

3. Звіт класних керівників про стан роботи з учнями, схильних до правопорушень.

4. Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

 

Червень

1. Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

2. Здійснення контролю за проходження літньої практики та зайнятості під час літніх канікул дітей «групи ризику» та схильних до правопорушень.

3. Збір інформації щодо професійного визначення випускників 9-х, 11-х класів.

 

 

2.5.2. План роботи з учнями, що не встигають та схильними
до правопорушень

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відмітки

про виконання

1

2

3

4

1

Вивчити індивідуальні особливості учнів

Протягом року

 

2

Відвідати сім'ї, вивчити пізнавальні інтереси школярів

Вересень

 

3

Ознайомити учнів з правилами для учнів

Перший тиждень вересня

 

4

Організувати допомогу кращих учнів класу щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях

Протягом року

 

5

Провести роботу щодо активізації пізнавальної діяльності школярів

Протягом року

 

7

Встановити зв'язки школярів за місцем проживання, визначити їх характер з метою нейтралізувати негативний вплив оточення

Вересень – жовтень

 

1

2

3

4

8

Зацікавити суспільно-корисною працею, враховуючи інтереси підлітків

По можливості

 

10

Провести анкетування учнів за темою «Причини неуспішності у навчанні»

Жовтень

 

11

Бесіда «Профілактика шкідливих звичок»

Січень

 

12

Провести анкетування «Твоя життєва позиція»; «Твоя майбутня професія»

Грудень

 

13

Провести бесіду з учнями щодо профілактики правопорушень

Листопад

 

14

Провести бесіди:

 «Чи потрібно дотримуватися правил поведінки у школі?»

«Твій вільний час»;

«Про культуру поведінки»;

«Про дружбу та товаришів»;

«Культура поведінки – основа життя в суспільстві»

 

Жовтень

 

Грудень

Лютий

Квітень

Березень

 

 

15

Діалог на тему «Твоє хобі»

Лютий

 

16

Мозкова атака «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток»

Березень

 

17

Тренінги «Твоє життя – твій вибір»;

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz